..
..
..

Preventive tiltak mot radongass i nybygg
Radonfella® System 505Noen viktige punkter:

Det er viktig å ha et godt luftdrenerende (permeabelt) sjikt under gulv mot mark. Det må ikke være finkornet masse i de øverste 10 cm av fyllmassen, der radonrørene skal ligge. Anbefalt kornstørrelse min. 6 - 8 mm (helst over 10 mm).

Man bør være spesielt oppmerksom på, og sørge for, at alle overganger rmellom støpt gulv og vegg, ringmur og såler eller fundamenter blir helt tette. Eventuelle lyd- temperatur- og ekspansjonsplater, rørgjennomføringer og lignende må sikres for gassgjennomgang.

Fyllingsmassen (fremmedmassen) som brukes, må ikke tas fra steder med rik uran- eller radiumholdig grunn (maks 300Bq/kg, bequerel pr. kg). Dette gjelder også for innendørs bruk av naturstein og skifer.

Ut fra målsatte byggtegninger vil NY-TEK beregne og prefabrikkere et radondreneringssystem som består av spesialperforerte korrugerte radonrør (Ø=50mm), samt punktperforerte (Ø=51mm) rette radonrør med nødvendige forgreninger, koblinger og overganger til radon-stigerør (Ø=51/75/110mm) som skal føres ut, helst over tak.(NB! Designet anlegg må ikke kompletteres med ordinære dreneringsrør, da disse er altfor mye perforet og systemet kan få feilfunksjon).

Tilkoblingen (oppstikk(ene) fra grunnen) må avmerkes på byggtegningen. Det kan være en fordel dersom radon-stigerørene kan føres parallelt med, eller i nærheten av lufting av kloakk, da kan man ha mulighet til å benytte felles takhatt.

Erfaring (15 år) viser at i over 90% av riktig monterte anlegg er ”skorsteinseffekten” tilstrekkelig til å fjerne radonholdig markluft. NB! Det forutsettes at øvrige byggtekniske krav gjennomføres. (Krav fremgår av tilbudsdokumenter). Dersom man må tilkoble en radonventilator kan denne monteres på stigerøret, enten ved oppstikket, på loft eller tak. Det må derfor være mulig å komme til stigerøret i ettertid for eventuell påkobling av ventilator.
Der stigerøret passerer uisolerte, kalde områder, må det isoleres p.g.a. kondensproblematikk. Det er en stor fordel at stigerøret har så få slag som mulig.

Radonfella® System 505 er et ferdig designet og prefabrikkert ventileringssystem for innmontering i grunnen, m/ oppstikk for videre føring til over tak, med de stigerør som følger systemet.

Oppfølging med radonmålinger, lab.rapport og event. Radonsertifikat pr. adresse, gårds- og bruksnummer. (Radonmålingene foretas etter at huset er i normal bruk, og må gjennomføres i den kalde årstiden, fra november til april. Kunden må selv gi beskjed når det er klart for å gjennomføre radonmålingene, se tilbudsdokument nr.:QC-505 m/rekvisisjon).

Før montering av Radonfella kan finne sted, bør alt annet rørarbeid i byggegropen være montert, og byggearealet må være ferdig avrettet med en masse som ikke er for finkornet, ikke maskingrus eller sand (se pkt. 1).

Det forutsettes at øvrige grunnarbeider utføres på en slik måte at lekkasje fra grunnen, så langt det er mulig, forhindres.
(Les nøye tilbudsdokumentene med byggtekniske råd).
.
Det er en betydelig fordel for utlegg av Radonfella at øvrige rør ligger min.
70-100 mm under fredig avrettet masse, da unngår man ”kollisjoner”.

NY-TEK har normalt en leveringstid pr. prefab.anlegg på min. en uke fra mottatt bestilling, til forsendelse (husk å beregne forsendelsestid).

Varene sendes pr. post eller NSB-ekspress, og fraktkost vil være inkludert i tilbudet.

SEND TEGNINGER I DAG OG BE OM TILBUD PÅ RADONSIKRING AV DERES NYBYGG.